BLOG DLA LEKARZY

Każdy lekarz na ścieżce rozwoju zawodowego może się spotkać się z różnymi formami zatrudnienia. W zależności od wybranej formy zatrudnienia różnie kształtuje się obowiązek posiadania ubezpieczenia.

Jedynie lekarze prowadzący własną działalność gospodarczą objęci zostali obowiązkowym ubezpieczeniem zawodowym. Ubezpieczenie to, z jednej strony służy ułatwieniu dochodzenia odszkodowania przez poszkodowanego, z drugiej zaś, chroni lekarza przed ryzykiem związanym z koniecznością pokrycia zaistniałej szkody z własnego majątku. Ubezpieczenie obowiązkowe gwarantuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Limity odpowiedzialności odnoszące się do powyższego ubezpieczenia uregulowane zostały rozporządzeniem Ministra Finansów i wynoszą odpowiednio 75 000 euro na jedno zdarzenie oraz 350 000 euro na wszystkie zdarzenia.

Inaczej przedstawia się sytuacja lekarzy zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Lekarza ci nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia, tak jak ich koledzy prowadzący działalność gospodarczą. Takie uregulowanie jest czasami przez samych zainteresowanych rozumiane jako brak odpowiedzialności za popełnione przez nich błędy medyczne. Tylko częściowo twierdzenie to znajduje odzwierciedlenie w obowiązujących regulacjach prawnych. Jak wynika z treści art. 120 § 1 kodeksu pracy „w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej (w tym wypadku - pacjentowi), zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.” Tymczasem zgodnie z § 2 przywołanego przepisu, „ pracodawca, który naprawił wyrządzoną osobie trzeciej szkodę jest uprawniony do dochodzenia od pracownika zwrotu poniesionych kosztów w granicach wyznaczonych przez kodeks pracy” .

Jak wynika z art. 120 § 2 kodeksu pracy, lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę, będzie znajdował się w korzystniejszej sytuacji, niż osoba zatrudniona na umowę zlecenia, gdyż nie będzie miała do niego zastosowania zasada tzw. pełnej kompensacji szkody. W przypadku lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, jest ona limitowana. Wynika to z treści art. 115 kodeksu pracy, zgodnie z którym odpowiedzialność pracownika nie może przekroczyć rzeczywistej straty (w tej sytuacji - wypłaconego odszkodowania), poniesionej przez pracodawcę oraz dotyczy ona wyłącznie normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Lekarz nie będzie odpowiadał za szkodę wynikłą z działania w granicach dopuszczalnego ryzyka, które towarzyszy wykonywaniu niemal każdego zawodu, w szczególności zaś zawodu lekarza. Potwierdzeniem tego jest art. 117 § 2 kodeksu pracy . Zastosowanie tego przepisu może powodować wiele problemów biorąc pod uwagę w jaki sposób może być ona wykorzystywana w praktyce. Trudności może powodować już samo wyznaczenie granic dopuszczalnego ryzyka w funkcjonowaniu placówki medycznej, np. szpitala. Tu należałoby się zastanowić, jak daleko możemy posunąć się w ocenie, by móc uznać, że niepowodzenie związane z procesem leczenia, czy też podjęcie błędnych decyzji w zakresie sposobu leczenia pacjenta, mieści się w granicach dopuszczalnego ryzyka. Dyskusje dotyczące tego problemu toczą się już od dłuższego czasu zarówno w środowisku prawniczym jak i medycznym. Wydaje się, że najbezpieczniejsze rozwiązanie to przyjęcie założenia, iż granicę dopuszczalnego ryzyka będzie stanowiło podjęcie działań mających prowadzić do poprawy stanu zdrowia pacjenta. W związku z tym, lekarz nie odpowiadałby za niepowodzenie poprawnie prowadzonej terapii. Odpowiedzialnością byłyby jednak obciążone takie działania lekarza, które mogłyby zostać w wyniku obiektywnej oceny zakwestionowane z punktu widzenia współczesnej wiedzy medycznej.

Warto również wskazać, iż w przypadku powstania szkody odpowiedzialność lekarza zatrudnionego na postawie umowy o pracę egzekwowana byłaby do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia, co wynika z treści art. 119 kodeksu pracy. Należy jednak pamiętać, że przepis ten dotyczy jedynie odpowiedzialności za jedno zdarzenie medyczne. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia większej ilości szkód, odpowiedzialność lekarza będzie dochodzona do wysokości trzykrotności wynagrodzenia w odniesieniu do każdej z tych szkód oddzielnie, nie zaś do wszystkich łącznie.

Jak widać, różnica w formie zatrudnienia oddziałuje również na sferę związaną z obowiązkiem ubezpieczenia. Co więcej, różnie kształtuje się też zakres odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych, jakie miały miejsce odpowiednio wobec lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz lekarza prowadzącego działalność gospodarczą.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.