BLOG DLA LEKARZY

Rynek ubezpieczeń skierowany do przedstawicieli zawodów medycznych przeżywa obecnie okres bujnego rozwoju. Z jednej strony tworzone są wyspecjalizowane produkty ubezpieczeniowe oraz zupełnie nowe rodzaje ubezpieczeń. Z drugiej zaś, lekarze coraz częściej zmuszani są odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zakup kolejnego ubezpieczenia da im realną ochroną, czy też zwyczajnie zapłacą jeszcze raz za to samo. Wiąże się to z zagadnieniem zbiegu ochrony ubezpieczeniowej.

Jak wygląda kwestia refundacji kosztów ochrony lekarza w postępowaniu karnym i cywilnym, odpowiednio z ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia ochrony prawnej?

Ubezpieczenie OC lekarza oraz ubezpieczenie ochrony prawnej należą do grupy ubezpieczeń majątkowych. Ich funkcja związana jest z ochroną majątku ubezpieczonego przed konsekwencjami finansowymi powstałymi w rezultacie niekorzystnych dla niego zdarzeń losowych. Jedną
z najważniejszych zasad odnoszących się do wskazanych ubezpieczeń, jest reguła zakazu wzbogacenia. Ma ona kluczowe znaczenie w sytuacji, gdy niekorzystne zdarzenie losowe objęte jest większą ilością umów ubezpieczenia. Jak należy to rozumieć? Odszkodowanie ubezpieczyciela nie powinno być większe od faktycznie poniesionej przez ubezpieczonego szkody. W tym przypadku wskaźnikiem wysokości poniesionej szkody będą koszty obrony w postępowaniu karnym lub cywilnym, obejmujące w szczególności koszty zastępstwa procesowego takie jak wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, wynagrodzenie biegłych, koszty dojazdu oraz utraconego dochodu stron lub świadków.

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest wyspecjalizowanym ubezpieczeniem, w ramach którego pokrywane są koszty obrony ubezpieczonego. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, ma z kolei za zadanie pokrycie roszczeń pacjentów, jakie mogą wyniknąć
z wyrządzonej im przez lekarza szkody. Pokrycie przez ubezpieczenie OC kosztów obrony lekarza, nie wynika wprost z istoty ubezpieczenia, ale ze wskazanych w przepisach szczególnych norm. Oznacza to, że ochrona lekarza w postępowaniu karnym lub cywilnym będzie wynikała z postanowień odrębnych regulacji prawnych.

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pokrywane są koszty obrony
w postępowaniu karnym oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym. O ile
w postępowaniu karnym lekarz będzie chroniony w możliwie szerokim zakresie, to jego sytuacja
w postępowaniu cywilnym będzie zdecydowanie mniej korzystna. W trakcie toczącego się postępowania cywilnego, ubezpieczyciel będzie zobowiązany do pokrycia jedynie kosztów poniesionych w związku z działaniami pełnomocnika. Inne koszty, w tym wynagrodzenie biegłych lub utracony dochód świadków, będą musiały zostać sfinansowane ze środków własnych stron postępowania.

W ramach pokrycia kosztów zastępstwa procesowego, ubezpieczony jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji dotyczących właściwości podejmowanych kroków, w tym wyboru pełnomocnika. Wydaje się, że ubezpieczyciel może nie wyrazić zgody na wybór konkretnej osoby,
z uwagi na wysokość wynagrodzenia lub brak posiadania niezbędnej, w ocenie ubezpieczyciela, wiedzy. W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej, ubezpieczonemu przysługuje ustawowe prawo swobodnego wyboru pełnomocnika.

Często wskazuje się, że ubezpieczyciel może zwolnić się z obowiązku pokrycia kosztów zastępstwa procesowego w sytuacji, gdy sam wystąpi w procesie w charakterze uczestnika. Sytuacja taka wydaje się na pierwszy rzut oka korzystna dla ubezpieczonego, który zostaje zwolniony
z obowiązku organizowania swojej obrony. Z drugiej jednak strony, nie należy zapominać, iż wspomniany uczestnik, realnie broni swojego interesu prawnego. Obrona ubezpieczonego natomiast może być traktowana ubocznie. W pewnych sytuacjach obrona ubezpieczyciela może ograniczyć się do wskazania przesłanek uwalniających od odpowiedzialności wyłącznie ubezpieczyciela, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedzialności ubezpieczonego. Sytuacja taka szczególnie będzie miała miejsce, gdy ubezpieczyciel będzie kwestionował pokrycie danej szkody w ramach zawartego ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej pełnomocnik ubezpieczonego ma obowiązek reprezentowania interesu prawnego swojego mocodawcy, czyli ubezpieczonego.

Na zakończenie warto więc zauważyć, iż ochrona ubezpieczeniowa, jaka wynikać może
z ubezpieczenia ochrony prawnej nie stanowi podwojenia świadczenia wynikającego
z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, a stanowi ważne uzupełnienie tejże ochrony.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.