BLOG DLA LEKARZY

Wyjątek terapeutyczny występuje w sytuacji, gdy charakter przeprowadzanego zabiegu wykracza poza zakres udzielonej przez pacjenta zgody. Najczęściej z wyjątkiem terapeutycznym mamy do czynienia gdy zmienia się: przedmiot zabiegu, zakresu zabiegu, metoda zabiegu.

Podpisując zgodę na przeprowadzenie jakiejkolwiek procedury medycznej, pacjent musi wyrazić zgodę na każdy z powyższych punktów. Jeśli nie zgadza się on na choćby jeden z nich, stawia to pod znakiem zapytania świadome podjęcie przez niego decyzji, a to z kolei może prowadzić do podważenia legalności zabiegu. W związku z tym, także ewentualna modyfikacja każdego z powyższych parametrów powinna być potwierdzona przez pacjenta lub jego przedstawiciela.

Praktyka lekarska wskazuje na potrzebę podejmowania działań pod presją czasu. Zawsze mając na względzie dobro pacjenta. W takich sytuacjach zwłoka wynikająca z konieczności uzyskania zgody od przedstawicieli pacjenta mogłaby spowodować nieodwracalne szkody na jego zdrowiu, a czasem nawet może prowadzić do śmierci. Takie przypadki znalazły swoje uregulowanie w art. 35 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wskazany wyżej przepis pozwala na dokonanie zmian w przedmiocie, zakresie lub metodzie wykorzystywanej przy przeprowadzaniu zabiegu w sytuacji, w której spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1. Pojawiły się nowe okoliczności

2. Istnieje groźba utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia

3. Nie ma możliwości porozumienia się z pacjentem lub jego przedstawicielem

4. Lekarz musi dopełnić dodatkowych obowiązków.


Pojawienie się nowych okoliczności rozumiane jest jako uzyskanie podczas zabiegu informacji, które nie były dostępne dla lekarza przed zabiegiem lub ich zdobycie byłoby bardzo utrudnione.

Groźba utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia odnosi się do sytuacji, w której zagrożony jest „interes zdrowotny” pacjenta. Ten punkt jest bardzo restrykcyjnie regulowany przez prawo, w szczególności w odniesieniu do „ekonomii” zabiegowej, czyli wykonywaniu innych zabiegów „przy okazji”. Pod pojęciem dopełnienia dodatkowych obowiązków rozumiane jest zobowiązanie lekarza do przeprowadzenia konsultacji z innym lekarzem tej samej lub pokrewnej specjalizacji, odnotowanie okoliczności uzasadniających wykonanie zabiegu w ramach wyjątku terapeutycznego w dokumentacji medycznej oraz poinformowania pacjenta post factum o przeprowadzonym zabiegu.

Wyjątek terapeutyczny pozwala na wykonanie zabiegu w zakresie innym niż objętym zgodą pacjenta tylko wówczas, gdy przy spełnieniu przesłanek ustawowych nie została wyrażona inna wola pacjenta. W przypadku, gdy pacjent przed dokonaniem zabiegu wyraża sprzeciw na przeprowadzenie pewnych procedur medycznych, lekarz pomimo wystąpienia okoliczności uzasadniających wykonanie takiego zabiegu nie będzie do tego uprawniony.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.